Oświadczenie gwarancyjne

1. Nidea Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (kod 20-150) przy ul. Bursaki 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000433971, NIP: 946-264-09-74, REGON: 061464539,  o kapitale zakładowym w wysokości 20 000 zł w całości opłaconym, dalej określana jako Gwarant, niniejszym gwarantuje, że sprzedawane produkty są wolne od wad fabrycznych.

2. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od dnia zakupu produktu. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej ograniczony  jest do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie produktu lub jego części wynikłe z innych przyczyn niż wady w nich tkwiące. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:

a) wszelkie uszkodzenia mechaniczne nie stwierdzone przy zakupie, w tym mogące wystąpić w wyniku nieprawidłowego transportu, przechowywania, użytkowania (np. przemoczenia, złej konserwacji, noszenia w torebce zbyt ciężkich przedmiotów), lub w wyniku wypadku;

b) naturalne zużycie produktu wskutek eksploatacji, w szczególności zabrudzenia,

c) różnice w kolorze i strukturze skóry, załamania, otarcia bądź zmarszczenia powstałe w trakcie użytkowania będące wynikiem naturalnych właściwości skóry;

d) uszkodzenia powstałe w wyniku eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem produktu;

e) uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od Gwaranta;

f) wady powstałe wskutek niedbałości sprzedającego i/lub kupującego;

g) uszkodzenia skóry spowodowane działaniem promieni słonecznych, wystawieniem produktu na zbyt wysokie lub niskie temperatury, otarciami, kontaktem produktu z kwasami, rozpuszczalnikami, ewentualnie innymi roztworami chemicznymi, wodą;

h) wady powstałe wskutek nieprawidłowej konserwacji i zabezpieczenia produktu przed działaniem warunków atmosferycznych (skórzane produkty należy zabezpieczać pastą do pielęgnacji; nie powinny być suszone na słońcu, wystawiane na deszcz i inne ciężkie warunki atmosferyczne);

i) zmatowienie, odbarwienie metalowych elementów produktu (metalowe elementy należy polerować suchą szmatką, by nie utraciły kolorytu);

j) produkty niepełnowartościowe (uszkodzone) i zakupione po obniżonej cenie;

4. Gwarant udziela gwarancji wyłącznie  na produkty zakupione do użytku prywatnego. Gwarancja nie dotyczy produktu zakupionego w związku z działalnością gospodarczą.

5. Jeżeli Gwarant uzna wadę produktu i zasadność reklamacji, wówczas produkt zostanie naprawiony, wymieniony na nowy lub też obniżona zostanie cena sprzedaży produktu.

6. W przypadku, gdy reklamowany produkt nie występuje już w ofercie handlowej Gwaranta, uprawnionemu z gwarancji przysługuje prawo wyboru innego dowolnego produktu z oferty Gwaranta o cenie równej lub wyższej od reklamowanego, przy wyrównaniu różnicy ceny.

7. W przypadku pojawienia się wad produktu w okresie ważności gwarancji, uprawniony z gwarancji powinien przesłać zakupiony produkt na adres: Nidea Sp. z o.o., ul. Bursaki 15, 20-150 Lublin, dołączając formularz reklamacji, oświadczenie gwarancyjne oraz kopię dowodu zakupu. Brak kopii dowodu zakupu uprawnia Gwaranta do odmowy rozpatrzenia reklamacji.

8. Koszt wysyłania produktu uprawnionemu z gwarancji w przypadku nieuznania reklamacji przez Gwaranta pokrywa Kupujący produkt. Koszt wysyłania uprawnionemu z gwarancji  produktu nowego lub naprawionego w przypadku uznania reklamacji pokrywa Gwarant.

9. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu od uprawnionego do skorzystania z gwarancji.

10.Karta gwarancyjna jest ważna wraz z dowodem zakupu. W przypadku zagubienia karty gwarancyjnej nie będą wydawane duplikaty.

11.Gwarancja na sprzedany produkt konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.